Kulübün İsmi Ve Merkezi

1.1 Kulübün ismi “Uluslararası Hukuk Kulübüdür” Kulübün kısa ismi “Beykent UHK”dir. Kulüp T.C Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi merkezindedir.

1.2 Kulübün Uluslararası alanlarda faaliyet gösterirken kullanacağı isim “International Law Society”’dir.

Amaç

Kulüp, Uluslararası Hukuk alanı başta olmak üzere, hukukun dâhil olduğu her alanda faaliyet göstermek ve özellikle T.C Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetler icra eder.

Kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve
yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5- T.C Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığından Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve bağış kabul etmek,
6- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
7- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
8- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
9- Kulübün amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Kulübün Faaliyet Alanı

Kulüp, başta T.C Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde olmak üzere üniversitenin diğer kampüslerinde ve kamusal alanlarda faaliyet gösterir. Kulüp tarafından düzenlenen etkinlikler Öğrenci Dekanlığından izin alınmak kaydıyla kamunun katılımına açık olabilir.

Üyelik

3.1 Üye Olma

T.C Beykent Üniversitesi öğrencisi olan ve disiplin cezası bulunmayan herkes
üniversite bünyesinde kurulmuş olan kulübe üye olabilir. Üyeliğe kabul konusunda UHK Yönetim Kurulu yetkilidir. Kulübe üye olmak için “beykentuhk.org” adresinde bulunan “online üyelik” linkinden giriş yapılıp UHK Genel Sekreteri tarafından onaylanmasının ardından üyeliğe kabul işlemi tamamlanır. UHK Senelik üyelik aidatı almadığından üyelerin ödemekle yükümlü oldukları bir aidat bulunmamaktadır.

Beykent UHK yukarıda bahsedilen prosedüre uygun olarak T.C Beykent Üniversitesi öğrencisi olmayan kişileri de üyeliğe kabul edebilir.

3.2 Üyelikten Çıkma

Kulüpten ayrılmak isteyenler Yönetim Kuruluna yazılı olarak (dilekçe veya elektronik posta) ile başvurular. Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı karar ile üyelerin kulüple ilişkileri kesilir.

3.3 Üyelikten Çıkartılma

a. “Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği”ne uygun olmayan davranışlarda bulunmak (http://www.yok.gov.tr/content/view/475/).
b. Kulüp tüzüğüne aykırı hareket etmek,
c. Beykent UHK kültür ve etiğine aykırı davranışlarda bulunmak,
d. Beykent UHK kurumsal kişiliğine veya Beykent UHK üyeleri aleyhine çeşitli söylemlerde bulunmak,
e. Yönetim Kurulu tarafından verilen ödev ve davranışlardan sürekli kaçınmak üyelikten çıkarılma koşulları arasında değerlendirilir.
f. Üyelikten çıkartılacak kişi hakkında (eğer ki gerekirse) Yönetim Kurulunda yapılacak açık veya kapalı oylama sonucu 4/5 nitelikli çoğunluğa ulaşılamaması durumunda nihai karar Beykent UHK Başkanınca verilir.

Defterler ve Belgeler

Kulüp aşağıda belirtilen belge ve defterleri tutmakla ve istendiğinde Öğrenci Dekanlığına sunmakla yükümlüdür.

a. Üye Kayıt Defteri: Üye isimlerinin ve bilgilerinin bulunduğu defterdir. Üyelik kayıtları dijital ortamda saklanabilir.

b. Kulüp Karar Defteri: Yönetim Kurulu ve genel kurul tarafından alınan kararların bulunduğu defterdir.

c. Demirbaş Defteri: Kulübün demirbaş eşyasının kaydını içerir. Yeni satın alınan
eşyanın; satın alınma tarihinden en geç on beş gün içerisinde gereği için, Kültür ve Sanat Birliği’nden demirbaş eşya numarası alındıktan sonra bu deftere kaydedilmesi zorunludur.

d. Gelen – Giden Evrak Defteri: Kulüp akademik yıl içerisinde yapmış oldukları
etkinliklerle ilgili belgeleri gelen-giden evrak defterine kaydederler. Bu defter
kulübün faaliyetleri ile ilgili belgelerin birer kopyasından oluşur.

Tüzük Değişikliği

Kulüp tüzüğü üzerinde yapılacak değişiklikler için aktif üyelerin üçte birinin teklifi ile değişiklik tasarısı sunulur. Sunulan tasarılar, Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve tarihte yapılan olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülür. Değişiklik için toplantıya katılan aktif üye sayısının üçte ikisinin (2/3) oylamada değişiklik lehine oy vermesi gerekir. Yapılan değişiklikler Beykent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliğine aykırı hüküm bulundurmamak kaydıyla Genel Kurul toplantısının sona ermesinin ardından resen olarak yürürlüğe girer.

Kulüp Organları

6.1. Genel Kurul

a. Kulüp üyelerinden oluşur.
b. Yönetim ve Denetleme kurullarını, bu kurulların yedek üyelerini ve Kulüp
tüzüğünde öngörülen diğer kurulları, her akademik yılın sonunda, bir sonraki
akademik yıl için seçer.
c. Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine her akademik yılda en az bir kez toplanır.
Ayrıca Kulüp üyelerinin en az üçte birinin (1/3) imzası Genel Kurul’un toplanması için yeterlidir. Genel Kurul belirtilen sıklıkta toplanmadığı takdirde, Öğrenci Dekanlığı kulüp etkinliklerini durdurma yetkisine sahiptir.
d. Üyelerin salt çoğunluğu olmayan Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.

6.2 Yönetim Kurulu

a. Yeni akademik yılın başlamasının ardından Öğrenci Dekanlığı tarafından ilan
edilen tarihte Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan tarafından, başkanın
atayacağı bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman, bir yazman
tarafından oluşturulur.
b. Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken en az iki yedek üye seçilir. Yedek üyeler,
Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik olduğu takdirde, seçimde aldıkları oy miktarı esas alınarak, bu üyeliklere getirilirler. Yedek üyeler Yönetim Kurulu
toplantılarına katılabilirler, ancak oy verme yetkileri yoktur.
c. Yönetim Kurulu Çalışmaların iyi bir şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir ve giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve Öğrenci Dekanlığına karşı sorumludur.
d. Kulüp, yönetim kurulunun kararı ile Beykent Üniversitesi içindeki ve dışındaki
etkinlik, tanıtım, duyuru ve reklam çalışmaları için Öğrenci Dekanlığına başvurur
ve onayını alır. Başvurular yazılı olarak Hukuk Fakültesi Dekanlığının onayı ile
birlikte olmak üzere gerçekleştirilir.
e. Yönetim Kurulu’na ancak başka bir kulübün Yönetim Kurulu’nda yer almayan
üyeler seçilebilirler.
f. Bir Yönetim Kurulu Üyesi, bir açıklama yapmaya gerek kalmaksızın başkanlık
divanının kararı ile görevden alınabilir.

6.3 Başkanlık Divanı

Başkanlık Divanı, kurucu veya seçilmiş olan kulüp başkanı, bir başkan yardımcısı ve genel sekreter tarafından oluşur.

6.4 Komisyonlar ve Komisyon Üyeleri

a. Komisyonlar, spesifik konular üzerinde sene boyunca bir komisyon başkanı
liderliğinde gönüllü üyeler tarafından UHK genel sekreterliğine bağlı
olarak çalışmalarını sürdüren oluşumlardır. İsteyen her UHK üyesi en fazla
iki komisyon olmak üzere istediği komisyona üye olabilir.

b. 10 Üyenin UHK Genel Sekreterliğine başvurması halinde Yönetim Kurulu
kararınca yeni komisyonlar kurulabilir.

c. Komisyon başkanları, Başkanlık Divanı kararınca seçilir ve onanır.

d. Komisyon başkanları komisyon tarafından yapılan çalışmaları aylık olarak
UHK Genel Sekreterine raporlamak zorundadır. 45 gün boyunca rapor
göndermeyen Komisyon Başkanının görevi, Başkanlık Divanı kararıyla
sonlandırılabilir.

e. Bir ay boyunca fiziki olarak toplantı yapmayan, faaliyet göstermeyen
komisyonlar, UHK Genel Sekreteri talimatınca pasifleştirilir. Pasifleştirilen
Komisyonun Başkanı, UHK Başkanlık Divanı kararıyla görevden alınabilir

f. Komisyon başkanları, resmi web sitesi (beykentuhk.org) üzerinden gelen
komisyon üyelik taleplerini olumlu veya olumsuz değerlendirmek
konusunda takdir hakkına sahiptir ancak üyeliği reddedilen kişilerin
üyeliğinin reddedilmesine ilişkin raporu UHK Genel Sekreterine sunmakla
yükümlüdür.

g. UHK Genel Sekreteri, Komisyon Üyelikleri hakkında komisyon başkanının
takdirine karşı görüş bildirebilir. Üyelikler hakkında verilecek nihai karar
konusunda takdir yetkisi Beykent UHK Başkanındadır.

h. Komisyon üyeleri mazeretsiz olarak arka arkaya 2 toplantıya katılmadığı
takdirde komisyon başkanın durumu Genel Sekreter’e bildirmesi halinde,
komisyondan çıkartılabilir.

i. Madde 3.3’te yer alan gerekçeler Komisyon Başkanının ve Komisyon
Üyelerinin görevden alınması konusunda geçerli olan sebepleri oluşturur.

Kulübün Feshi

Yönetim Kurulu, her zaman kulübün feshine karar verebilir. Yönetim kurulunda fesih konusunun görüşülebilmesi için yönetim kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Yönetim Kurulunda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Hüküm Eksikliği

8.1 Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda T.C Beykent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği esas alınır.
8.2 Bu tüzükte yer alan maddeler T.C Beykent Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliğine aykırılık teşkil edemez. Söz konusu bir ayrılıkta Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği esas alınır.

Yürürlük Tarihi

İş bu tüzük 16.02.2018 tarihli Genel Kurul toplantısı ile birlikte alınan 2018/02 sayılı karara göre kabul edilmiştir.

İş bu tüzük 16.02.2018 tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.